Historia i Tradycja

Głównym Ÿźródłem wiedzy o historii szkoły jest najstarsza zachowana kronika szkolna, prowadzona systematycznie od 1945 roku. Według zapisków kronikarskich pierwszy budynek szkoły został wybudowany w 1902 roku i mieśœcił się przy dzisiejszej ulicy Żorskiej 99. W 1913 powstała druga siedziba, na fundamentach której mieœści się obecne przedszkole.

W czasie II wojny œświatowej budynki uległy znacznemu zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych wznowiono naukę oraz systematycznie prowadzono prace remontowe. Zajęcia w tych latach odbywały się kompletami co drugi dzień: komplet pierwszy stanowiły klasy pierwsza, druga i trzecia, komplet drugi – klasy czwarta i piąta. Dzieci kwalifikujące się do klas szóstej i siódmej uczęszczały do szkoły zbiorczej w Woszczycach. Brakowało kadry nauczycielskiej, lekcje we wszystkich klasach prowadził często tylko jeden nauczyciel. Zajęcia w przedszkolu prowadzono do 1956 roku, kiedy zdecydowano o jego likwidacji, a zajmowaną przez nie salę przeznaczono dla mającej powstać w roku szkolnym 1957/1958 siódmej klasy. W roku szkolnym 1967/1968 została utworzona pierwsza klasa ósma. Funkcję kierownika placówki pełnił do 1966 roku Władysław Kyzioł. Po nim stanowisko to objął mgr Paweł Ryguła. W roku szkolnym 1965/1966 rozpoczęły się starania o rozbudowę starej, a potem budowę nowej szkoły. 29 kwietnia 1969 roku dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty mającego powstać budynku. Uroczyste otwarcie, z udziałem wielu zaproszonych goœści, w tym przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich, miało miejsce 5 wrzeœśnia 1970 roku. Nowa szkoła liczyła szeœść sal lekcyjnych i dwie pracownie. W tym roku rozpoczęto też starania o budowę przedszkola, które zostało oddane do użytku 22 lipca 1972 roku. Mieœściły się w nim dwie sale do zajęć, kuchnia z magazynem, szatnia, umywalnia, pomieszczenie higieniczne dla dzieci oraz poczekalnia dla rodziców.

Jak podaje kronika, uczniowie oprócz systematycznej nauki uczestniczyli w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań, między innymi turystyczno – krajoznawczego, sportowego, matematycznego, polonistycznego, szachowego. Często z sukcesem brali udział w wielu olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach. Absolwenci kontynuowali edukację w szkołach œśrednich, technikach i szkołach zawodowych.

W latach 1990 – 2006 funkcję dyrektora pełniła mgr Ewa Ottawa, a po niej – do chwili obecnej rolę tę sprawuje mgr Teresa Sontag.

Od czasu reformy oœświatowej przeprowadzonej w 1999 roku uczniowie klas VII i VIII uzyskali status gimnazjalistów i większoœść z nich po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszcza do gimnazjum w Zawadzie. Przedszkole zostało przekształcone w oddział przedszkolny przy szkole.

Początkowo placówka nosiła imię Hanki Sawickiej. Na skutek inicjatywy nauczycieli, rodziców i uczniów podjęto działania mające na celu zmianę imienia i wybór nowego patrona szkoły. W 2003 roku przeprowadzono konkurs, w którym największą akceptację społecznoœci szkolnej uzyskał Janusz Korczak. Uroczysta zmiana imienia odbyła się 23 paŸździernika 2004 roku.

Obecnie szkoła liczy 128 uczniów. W oddziale przedszkolnym przebywa 38 dzieci. Zajęcia odbywają się w 7 salach lekcyjnych w szkole i 2 w oddziale przedszkolnym. W ramach projektu „Pracownie Komputerowe dla szkół”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 26 maja 2006 r. w placówce została zainstalowana pracownia komputerowa. Baza materialna ulega systematycznemu rozwojowi dzięki wsparciu rodziców i sponsorów (Elektrownia Łaziska, Fundacja Pracownicza Pro-Eko, Kopalnia Jarub, prywatne firmy z dzielnic Zazdroœść i Zawada).

Do największych sukcesów placówki należy uzyskanie tytułu „Szkoły z klasą” w roku szkolnym 2003/2004, po wzięciu udziału w II edycji akcji „Gazety Wyborczej”, portalu gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej, objętej patronatem prezydenta RP. W roku następnym szkoła zdobyła wszystkie sprawnośœci LEGO, COGITO, AGO w następnej edycji programu noszącego tytuł „Szkoła z klasą. Czytam, myœślę, działam”. W 2007 roku placówka uzyskała tytuł „Szkoły bez przemocy”.

Uczniowie chętnie angażują się w życie szkoły, uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych, włączają się w ogólnopolskie akcje społeczne, z sukcesem biorą udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach. Swoje zainteresowania mogą rozwijać poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań.

Do tradycji szkolnej weszło wiele uroczystośœci i imprez szkolnych, między innymi ŒŚwięto Szkoły, Europejski Dzień Języków Obcych, Festiwal Ekologiczny, Dzień Dziecka, organizowane są także imprezy śœrodowiskowe, takie jak Dzień Górnika czy Festyn Rodzinny.

rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej

rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej

Przez wiele lat jeden z największych problemów placówki stanowił brak sali gimnastycznej. W 2003 roku z inicjatywy rodziców zostało utworzone Stowarzyszenie na rzecz Budowy Sali Gimnastycznej w Orzeszu-Zazdroœści, noszące obecnie nazwę Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji „Dorośœli – Dzieciom”. Dzięki staraniom wielu osób doprowadzono do rozpoczęcia budowy wyczekiwanego obiektu sportowego, zainicjowane uroczystym wbiciem szpadla pod budowę sali w czerwcu 2009 roku.

 

szkoła

szkoła z salą gimnastyczną